دبیرستان دوره اول پسرانه علمی
     
مدرسه اینترنتی علمی
برنامه آموزش آنلاین کلاس خود را از ستون سمت چپ همین صفحه یادداشت کرده و حتما در کلاس ها آنلاین حضور داشته باشید و مشکلات درسی خود را از معلم محترم کلاس سوال کنید. حضور و غیاب دانش آموزان توسط سیستم انجام می شود.
جهت ورود ، روی کلاس خود کلیک کنید
بعد از انتخاب کلاس  ، رمز مدبر را وارد کنید
 
    
 
            
 
 
 
     
سایت های مفید
 
  فیلم های تدریس تمام درس ها از :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  سایت رشد 

  راهنمای ارسال تکلیف برای معلم  
   
  کلاس مجازی هفتم  
 برای دریافت درسنامه هر درس روی تصویر کتاب کلیک کنید.
                               
                                           
                                    
                                     
                                      
                                      
                                         
   
     
برنامه هفتگی سال تحصیلی 1401-1400
برنامه کلاس های آنلاین  هفتم
---------------
کلاس 701
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: قرآن
ساعت09:20 درس: هنر
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: فارسی
ساعت 09:20  درس: تفکر
ساعت 10:40  درس: ریاضی
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: زبان
ساعت09:20 درس: املا
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: نگارش
ساعت09:20 درس: پیام های آسمانی
ساعت 10:40  درس: کاروفناوری
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: فرهنگ/مطالعات
ساعت09:20 درس: ریاضی
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: علوم
ساعت09:20 درس: عربی
ساعت 10:40  درس: مطالعات اجتماعی
 
 
 
----------------------------------
کلاس702
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: علوم
ساعت09:20 درس: ریاضی
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: ورزش
ساعت 09:20  درس: ریاضی
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: هنر
ساعت09:20 درس: علوم
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: فرهنگ -/مطالعات
ساعت09:20 درس: قرآن
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی
ساعت09:20 درس: تفکر
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: مطالعات
ساعت09:20 درس: املا
 
-----------------------------------
کلاس703
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس:فناوری
ساعت09:20 درس: تفکر
ساعت 10:40 درس: مطالعات/فرهنگ
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: هنر
ساعت 09:20  درس: فارسی
ساعت 10:40  درس: ریاضی
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: ورزش
ساعت09:20 درس: نگارش
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: املا
ساعت09:20 درس: پیام
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: قرآن
ساعت09:20 درس: زبان
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: عربی
ساعت09:20 درس: علوم
 
 
-------------------------------------
کلاس704
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: قرآن
ساعت09:20 درس: فارسی
ساعت 10:40 درس: مطالعات/فرهنگ
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی
ساعت 09:20  درس: نگارش
ساعت 10:40  درس: ورزش
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: مطالعات
ساعت09:20 درس: زبان
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: پیام آسمان
ساعت09:20 درس: ریاضی
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: تفکر
ساعت09:20 درس: علوم
ساعت 10:40  درس: کار و فناوری
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی
ساعت09:20 درس: هنر
 
 
----------------------------------
کلاس705
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: فارسی
ساعت09:20 درس: مطالعات / فرهنگ
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: نگارش
ساعت 09:20  درس: ریاضی
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: علوم
ساعت09:20 درس: فناوری
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس:ریاضی
ساعت09:20 درس: مطالعات
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: زبان
ساعت09:20 درس: عربی
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: املا
ساعت09:20 درس: ریاضی