قرآن در نهج البلاغه  

قرآن در نهج البلاغه

بدانيد كه قرآن خير خواهى است كه خيانت نمى كند، هدايت كننده اى است كه گمراه نمى سازد، و گوینده ای است كه دروغ نمى گويد

     
 
حکت های تصویری  نهج البلاغه  
     
 
نهضت نهج البلاغه خوانی مدرسه هر روز یک حکت   
     
 
سخن حکیمانه  
     
 
درج مطلب  
     
 
سخنان حنا فاخوری کشیش مسیحی