تدریس درس اول توسط استاد دایلر  
تدریس درس اول توسط استاد دایلر
لطفا ابتدا فایل زیر را مشاهده نمایید
جهت مشاهده فیلم درس ستایش بخش اول اینجاکلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم درس ستایش بخش دوم اینجاکلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم درس اول  اینجاکلیک نمایید
 
 
تدریس توسط استاد آصفی
لطفا جهت مشاهده تدریس درس ستایش قسمت اول اینجا کلیک نمایید
لطفا جهت مشاهده تدریس درس ستایش قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
 
     
 
درس پیش از اینها  
تدریس توسط استاد آصفی
لطفا جهت مشاهده تدریس درس پیش از اینها قسمت اول اینجا کلیک نمایید
لطفا جهت مشاهده تدریس درس پیش از اینها قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
لطفا جهت مشاهده تدریس درس پیش از اینها قسمت سوم اینجا کلیک نمایید
 
     
 
درس اول نگارش -نقشه  ذهنی   
تدریس درس اول نگارش (نقشه ذهنی) توسط استاد آصفی
لطفا جهت مشاهده تدریس اینجا کلیک نمایید
     
 
تدریس توسط استادآصفی  
     
 
تدریس کنایه  
تدریس درس کنایه توسط استاد دائیلر
جهت مشاهده فیلم   اینجاکلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی فارسی