درس اول  
تدریس درس اول توسط استاد سلطانی ازکا
جهت مشاهده بخش اول اینجاکلیک نمایید
جهت مشاهده بخش دوم اینجا کلیک نمایید
 
تدریس درس اول توسط استاد افشار
 
جهت مشاهده تدریس اینجا کلیک نمایید
     
 
درس دوم  
تدریس درس دوم توسط استاد سلطانی ازکا
جهت مشاهده بخش اول اینجاکلیک نمایید
جهت مشاهده بخش دوم اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده بخش سوم اینجا کلیک نمایید
 
 
 
 
تدریس درس دوم توسط استاد افشار
جهت مشاهده تدریس لغات اینجاکلیک نمایید
 
     
 
تدریس درس سوم  
تدریس درس سوم توسط استاد سلطانی 
جهت مشاهده بخش اول اینجاکلیک نمایید
جهت مشاهده بخش دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
تدریس درس چهارم  
تدریس درس چهارم توسط استاد سلطانی 
جهت مشاهده بخش (اول) واژگان اینجاکلیک نمایید
جهت مشاهده بخش (دوم) الگوها و قسمت املا اینجا کلیک نمایید
     
 
درس پنجم  
تدریس درس پنجم (لغات و مکالمه) توسط استاد سلطانی و استاد افشار
جهت مشاهده (بخش اول) اینجاکلیک نمایید
جهت مشاهده (بخش دوم) اینجاکلیک نمایید
     
 
درس ششم  
تدریس درس ششم توسط استاد سلطانی و استاد افشار 
جهت مشاهده (واژگان و مکالمه) اینجاکلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده (پرکتیس و اسپل درس ششم) اینجاکلیک نمایید
     
 
درس هفتم  
تدریس درس هفتم توسط استاد سلطانی 
جهت مشاهده بخش اول اینجاکلیک نمایید
جهت مشاهده بخش دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی