استادآصفی  
تدریس توسط استاد آصفی
 
جهت مشاهده تدریس درس ستایش قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس درس ستایش قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
 
جهت مشاهده تدریس زنگ آفرینش قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس زنگ آفرینش قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس زنگ آفرینش قسمت سوم اینجا کلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده تدریس چشمه معرفت قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس چشمه معرفت قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده تدریس نسل آینده ساز قسمت اول  اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس نسل آینده ساز قسمت دوم  اینجا کلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده فیلم تدریس درس چهارم قسمت اول اینجا کلیک نمایید
 
جهت مشاهده فیلم تدریس درس چهارم قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
 
 
 
 
 
تدریس  درس اول نگارش (نقشه نوشتن)توسط استاد آصفی
 
جهت مشاهده تدریس   اینجا کلیک نمایید
 
 
تدریس درس ششم  (قلب کوچکم)
 
جهت مشاهده قسمت اول قلب کوچکم اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده قسمت دوم قلب کوچکم اینجا کلیک نمایید
 
 
 
تدریس  درس دوم نگارش (بخش های نوشته)توسط استاد آصفی
 
جهت مشاهده تدریس   اینجا کلیک نمایید
 
 
 
*********************************
تدریس درس علم زندگانی
جهت مشاهده تدریس قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس قسمت سوم اینجا کلیک نمایید
 
تدریس درس سوم نگارش (طبقه بندی موضوع)
 
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
 
تدریس درس زندگی همین لحظه هاست
 
جهت مشاهده تدریس قسمت اول اینجا کلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده تدریس قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
*********************************
 
 
نصیحت امام (درس نهم)
 
جهت مشاهده تدریس قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی