درس اول  
تدریس درس اول توسط استاد سلطانی ازکا
جهت مشاهده بخش اول  اینجاکلیک نمایید
جهت مشاهده بخش دوم  اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده بخش سوم  اینجا کلیک نمایید
 
 
تدریس درس اول توسط استاد افشار
 
جهت مشاهده تدریس اینجا کلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی