مرور قواعد سال هفتم  
تدریس  توسط استاد غرایی
جهت مشاهده (​مرورقواعد سال هفتم نیمسال دوم فعل ماضی) اینجا کلیک نمایید
     
 
درس اول  
تدریس  توسط استاد ناصری
جهت مشاهده (​تدریس درس اول) اینجا کلیک نمایید
     
 
فعل مضارع  
تدریس  توسط استاد غرایی
جهت مشاهده (​فعل مضارع درس دوم و سوم ) اینجا کلیک نمایید
 
 
 
جهت مشاهده (​فعل مضارع درس چهارم و پنجم ) اینجا کلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی