تدریس درس اول  
تدریس درس اول (گوی آبی) توسط استاد مسکینی
جهت مشاهده فیلم قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
 
     
 
متن کتاب درسی