درس اول  
تدریس درس اول توسط استاد طاعتی
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
 
 
 
تدریس درس اول توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
 
 
تدریس توسط استاد ترکمان
 
     
 
خلاصه درس اول و دوم  
تدریس خلاصه درس اول و دوم توسط استاد طاعتی
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجا کلیک نمایید
     
 
درس چهارم  
تدریس درس چهارم توسط استاد لاله چینی
جهت مشاهده فیلم تدریس اینجاکلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی