درس اول  
تدریس  توسط استاد وفایی
جهت مشاهده فیلم(حل تمرین) معرفی مجموعه ها اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم (جلسه اول)تدریس مجموعه ها اینجا کلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده فیلم تدریس دومجموعه مساوی اینجا کلیک نمایید
 
جهت مشاهده فیلم حل تمرین مجموعه ها اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم حل نمونه سوال مجموعه ها اینجا کلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده حل تمرین صفحه 10 کتاب اینجا کلیک نمایید
 
جهت مشاهده (تدریس درس مجموعه ها به زبان ریاضی  و معرفی اجتماع واشتراک وتفاضل دو مجموعه) اینجا کلیک نمایید
 
جهت مشاهده حل سوالات صفحه 11 و 12 و 13 اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده حل سوالات صفحه 17 اینجا کلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی