درس اول  
تدریس توسط استاد رجبی
 
 
 
جهت مشاهده فیلم تمرین درس اول اینجا کلیک نمایید
 
 
تدریس آنلاین استاد رجبی جلسه اول
 
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
 
 
تدریس توسط استاد سلطانیان
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
 
 
 
جهت مشاهده حکایت درس اول اینجا کلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی