پودمان برق  
تدریس توسط استاد عزیزیان
جهت مشاهده تدریس سیم ارت اینجا کلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده برنامه فکربکر اینجا کلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده تدریس شمای حقیقی کلید تک پل اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس شمای حقیقی کلید دو پل اینجا کلیک نمایید
 
 
     
 
سازوکارحرکتی  
تدریس توسط استاد گودرزی
جهت مشاهده تدریس اینجا کلیک نمایید
     
 
مستند  
جهت مشاهده مستند نیروگاه خورشیدی اینجا کلیک نمایید
     
 
شمای حقیقی کلید تبدیل  
تدریس توسط استاد عزیزیان
جهت مشاهده تدریس شمای حقیقی کلید تبدیل اینجا کلیک نمایید
     
 
تدریس توسط استاد گودرزی  
تدریس توسط استاد گودرزی
جهت مشاهده تدریس سازوکارحرکتی اینجا کلیک نمایید
 
جهت مشاهده تدریس ترسیم با رایانه قسمت اول اینجا کلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده تدریس ترسیم با رایانه قسمت دوم اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده تدریس ترسیم با رایانه قسمت سوم اینجا کلیک نمایید
     
 
استادعزیزیان  
تدریس توسط استاد عزیزیان
جهت مشاهده تدریس سازه وحرکت اینجا کلیک نمایید
     
 
رسم فلوچارت در word  
تدریس توسط استاد گودرزی
جهت مشاهده تدریس رسم فلوچارت در word اینجا کلیک نمایید
     
 
طرح پایپوش  
ارائه توسط استاد عزیزیان
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
ترسیم با رایانه  
ارائه توسط استاد گودرزی
جهت مشاهده  ترسیم با رایانه 4  اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده ترسیم با رایانه 5 اینجا کلیک نمایید
     
 
جشنواره خوارزمی  
ارائه توسط استاد عزیزیان
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
مقاومت  
تدریس مقاومت همراه با شعر توسط استاد عزیزیان و استاد سمیعی
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
لحیم کاری  
آموزش لحیم کاری توسط استاد عزیزیان 
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
ترسیم با رایانه  
تدریس  توسط استاد گودرزی
جهت مشاهده تدریس قسمت اول (rotate) اینجا کلیک نمایید
 
جهت مشاهده تدریس قسمت دوم (آجرچینی) اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس قسمت سوم (کدتمرین صفحه 20 کتاب) اینجا کلیک نمایید
 
     
 
پودمان برق  
تدریس  توسط استاد گودرزی
جهت مشاهده تدریس  اینجا کلیک نمایید
     
 
پودمان خودرو  
تدریس  توسط استاد عزیزیان
جهت مشاهده فیلم پودمان خودرو قسمت اول  اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم پودمان خودرو قسمت دوم  اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فیلم پودمان خودرو قسمت سوم  اینجا کلیک نمایید
     
 
سرویس و راه اندازی کولر آبی  
جهت مشاهده آموزش سرویس و راه اندازی اولیه کولر  اینجا کلیک نمایید
     
 
تعمیرشیردستشویی  
جهت مشاهده آموزش تعویض شیرروشویی  اینجا کلیک نمایید
     
 
تدریس الگوریتم  
جهت مشاهده آموزش الگوریتم  اینجا کلیک نمایید
     
 
استادعزیزیان  
 استاد عزیزیان
روش های الگوریتم نویسی
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
******
روندنمای حلقوی
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
******
آموزش روند نما
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
******
آموزش ترسیم بارایانه
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
******
آموزش ترسیم بارایانه (ابزار برش)
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
******
آموزش بریسکد
جهت مشاهده قسمت اول اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده قسمت سوم اینجا کلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی