نوآوری  
 
موضوع نوآوری 
تدریس توسط استاد گودرزی
 
جهت مشاهده قسمت اول اینجا کلیک نمایید
 
جهت مشاهده قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده قسمت سوم اینجا کلیک نمایید
 
     
 
پودمان فناوری  
موضوع پودمان فناوری
تدریس توسط استاد عزیزیان
 
 
جهت مشاهده  اینجا کلیک نمایید
 
 
جهت مشاهده برنامه فکربکر اینجا کلیک نمایید
     
 
تدریس توسط استاد عزیزیان  
جهت مشاهده تدریس استاد عزیزیان قسمت اول اینجا کلیک نمایید
 
جهت مشاهده تدریس استاد عزیزیان قسمت دوم اینجا کلیک نمایید
     
 
مخترع آهنی  
جهت مشاهده مخترع آهنی اینجا کلیک نمایید
     
 
تدریس توسط استاد گودرزی  
تدریس توسط استاد گودرزی
 
 
جهت مشاهده تدریس نقاشی با رایانه  اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تدریس اصل ارگونومی  اینجا کلیک نمایید
     
 
طرح پایپوش  
ارائه توسط استاد عزیزیان
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
جشنواره خوارزمی  
ارائه توسط استاد عزیزیان
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
مستند سازی  
تدریس توسط استاد گودرزی
جهت مشاهده آموزش اینجا کلیک نمایید
     
 
استادعزیزیان  
 استاد عزیزیان
مراحل تولید محصول فناوری
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
******
مفهوم خلاقیت
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
******
راه های پرورش و افزایش قدرت خلاقیت
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید
     
 
مراحل ساخت پاورپوینت  
تدریس توسط استاد گودرزی
     
 
متن کتاب درسی