اعضای کارگروه رسانه  
اعضای کارگروه رسانه مجتمع
 
 آریان محمدی 
پایه نهم
 
محمد یاسین مطهری زاده 
پایه نهم
محمد صالح تدین خواه
پایه نهم
علیرضا ابرارخرم
پایه هشتم
 
نیما ربانی 
پایه هشتم
 
محمد نادری 
پایه هفتم
 
علیرضا شیدایی 
پایه هفتم
 
سید علیرضا باب الحوائجی
پایه نهم
 
محمد حسن غفاری
پایه هفتم
 
محمد مهدی خدابنده لو
پایه هفتم
 
 
اعلی نیکان لاهوتیان
پایه هفتم
 
امیر حسام مینایی
پایه هفتم
 
رهام خداویسی 
پایه نهم
 
سید امیر حسین شبیری
پایه هشتم
 
امیر عباس مراغه
پایه نهم
 
محمد طاها قاسمی راغب
پایه هفتم
 
امیر پارسا خداویسی
پایه هشتم
 
محمد متین قهرمانی
پایه هشتم
محمد آرشام ولایی
پایه هشتم
 
حسین رستمی روشن 
پایه هشتم
     
 
تدوین گر آریان محمدی  
آموزش های ارسالی اعضا کارگروه 
 
 
آموزش حذف بک گراند عکس
توسط تدوین گر آریان محمدی 
 
     
 
طراح امیر حسام مینایی  
آموزش های ارسالی اعضای کارگروه رسانه
 
آموزش کار با برنامه متن نگار
توسط طراح امیر حسام مینایی
     
 
تدوین گر محمد نادری  
     
 
تدوین گر سید امیر حسین شبیری  
محتوای تولیدی دانش آموزان با توجه به مناسبت ها
 
     
 
تدوین گر محمد یاسین مطهری زاده  
محتوای تولیدی دانش آموزان با توجه به مناسبت ها
     
 
درج مطلب  
محتوای تولیدی دانش آموزان با توجه به مناسبت ها
 
     
 
درج مطلب  
محتوای تولیدی دانش آموزان با توجه به مناسبت ها
 
 
     
 
درج مطلب  
محتوای تولیدی دانش آموزان با توجه به مناسبت ها
 
پادکست وصیت نامه سردار شهید قاسم سلیمانی
     
 
درج مطلب  
محتوای تولیدی دانش آموزان با توجه به مناسبت ها
 
     
 
درج مطلب  
محتوای تولیدی دانش آموزان با توجه به مناسبت ها