درس اول  
تدریس توسط استادآصفی
جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجاکلیک نمایید
     
 
درس دوم  
تدریس توسط استادآصفی
جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجاکلیک نمایید
     
 
درس چهارم  
تدریس توسط استادآصفی
گوش بدهیم و بنویسیم
جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجاکلیک نمایید
     
 
درس سوم  
تدریس توسط استادآصفی
جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجاکلیک نمایید
     
 
درس هشتم  
تدریس توسط استادآصفی
جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجاکلیک نمایید
     
 
درس ششم  
تدریس توسط استادآصفی
سنجش و مقایسه
جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجاکلیک نمایید
     
 
درس هفتم  
تدریس توسط استادآصفی
آموزش جانشین سازی
جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجاکلیک نمایید
     
 
درس پنجم  
تدریس توسط استادآصفی
لمس کنیم ، ببوییم ، بچشیم و بنویسیم
جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجاکلیک نمایید
     
 
متن کتاب درسی