دبیرستان دوره اول پسرانه علمی
  تماس با ما  
نشانی: همدان - پردیس ، ابتدای بلوار شهید عباس دوران خیابان طراوت غربی - مجتمع آموزشی فرهنگی علمی
کد پستی : 6515699151
شناسه ملی : 10820005206
کد اقتصادی : 411179835896
 
تلفن آموزشگاه  : 38359950  ،   7 الی 38359984 + کد شهر 081
معاون آموزشی : آقای آریا منش                      تلفن :  09183130242 ............................................. داخلی 1
معاون پرورشی: آقای وحیدی نیک                   تلفن :  09183164277 - 09379572141 ........ داخلی 2
معاون فناوری : آقای بیگلری                          تلفن : 09189047484 .............................................. داخلی 3
معاون اجرائی :آقای حجازی                           تلفن : 09369308082
مشاور تحصیلی و تربیتی : آقای سهرابی             تلفن : 09188503437 ............................................. داخلی 7
مربی پرورشی :   آقای ربیعی                          تلفن :   09914830171                           
مسئول کارگاه علم و فناوری: آقای سمیعی         تلفن: 09188184152                 
مسئول آزمایشگاه : آقای نادری                       تلفن: 09186757632
مسئول امور اداری : آقای بهزاد مقدم                 تلفن : 09183141814............................................ داخلی 8
مسئول امور مالی و حسابداری : آقای شهیدی      تلفن : 09183159620 
مسئول امور دانش آموزی کلاس هفتم آقای قربانی        تلفن : 09371416101................................. داخلی 4
مسئول امور دانش آموزی کلاس هشتم آقای غلامی      تلفن: 09368036924................................. داخلی 5
مسئول امور دانش آموزی کلاس نهم آقای سرمدی        تلفن: 09186114309.................................. داخلی 6
 
مدیر دبیرستان : آقای مجید عسگری         تلفن : 09183193367- 09186095524 ....... داخلی 9