تماس با ما  
نشانی: همدان - پردیس ، ابتدای بلوار شهید عباس دوران کوچه گلسار - مجتمع آموزشی فرهنگی علمی
 
تلفن آموزشگاه  : 38359950  ،   7 الی 38359984 + کد شهر 081
معاون آموزشی : آقای آریا منش                      تلفن :  09183130242 ............................................. داخلی 1
معاون پرورشی: آقای وحیدی نیک                   تلفن :  09183164277 - 09379572141 ........ داخلی 2
معاون فناوری : آقای بیگلری                          تلفن : 09189047484 .............................................. داخلی 3
مشاور تحصیلی و تربیتی : آقای سهرابی             تلفن : 09188503437 ............................................. داخلی 7
مربی پرورشی :                                          تلفن :                              
مسئول کارگاه علم و فناوری: آقای سمیعی         تلفن: 09188184152                 
مسئول آزمایشگاه : آقای نادری                       تلفن: 09186757632
مسئول امور اداری : آقای بهزاد مقدم                 تلفن : 09183141814............................................ داخلی 8
مسئول امور مالی و حسابداری : آقای شهیدی      تلفن : 09183159620 
مسئول امور دانش آموزی کلاس هفتم آقای قربانی        تلفن : 09371416101................................. داخلی 4
مسئول امور دانش آموزی کلاس هشتم آقای غلامی      تلفن: 09368036924................................. داخلی 5
مسئول امور دانش آموزی کلاس نهم آقای بهرادنیا         تلفن: 09183149959.................................. داخلی 6
 
مدیر دبیرستان : آقای مجید عسگری         تلفن : 09183193367- 09186095524 ....... داخلی 9